En organisasjon som består av mennesker som er blitt friske…det kan jo virke litt spesielt. Men opprettelsen av Recovery Norge er viktig og kommer i en tid da mange mennesker lider og historiene til dem som er blitt friske ikke kommer godt nok frem!

Vi står i dag overfor et voksende folkehelseproblem. Et stort og økende antall mennesker – mange av dem barn – er sengeliggende eller sterkt funksjonssvekket med CFS/ME og andre «medisinsk uforklarte» helseproblemer. Omkostningene og lidelsene disse menneskene gjennomgår, er enorme. Det er mangel på kunnskap og forståelse hos både pasienter og fagpersoner.

Tanken bak Recovery Norge er at de som er blitt friske av disse sykdommene har unik kompetanse. Vi tror våre medlemmer sitter på noe av løsningen på det som ofte presenteres som en «gåte» og kan gi både berettiget håp og forståelse av problemene til dem som lider i dag.

Samtidig har det vært slik at disse historiene ofte er blitt borte. Du hører lite fra dem som er blitt friske i offentligheten. For det første har de gjerne et stort behov for bare å legge sykdommen bak seg og leve livet. For det andre er det dessverre slik at vi som er blitt friske, møtes med svært negative reaksjoner fra aktører som kjemper for at problemet skal oppfattes som utelukkende «fysisk».

Vi har forståelse for at dette er sensitivt. Flere av oss har selv opplevd fortvilelsen over å være syk og arbeidsufør, men ikke å bli trodd. Vi forstår at syke opplever at det kan true anerkjennelsen av problemets alvor når tidligere syke forteller at de ble friske med tilnærminger som ikke er biomedisinske i tradisjonell forstand. Flere av våre medlemmer har selv opplevd dette som truende og negativt. Vi har erfart hvordan det er å være overbevist om at det er noe fundamentalt «biomedisinsk» galt med kroppen og vært med i grupper som kjemper for en slik forståelse, i håp om å bli tatt på alvor og at forskning skal gi en farmakologisk kur.

Men våre medlemmer er altså ikke lenger syke. Flere av dem har vært sengeliggende i årevis og vært blant de aller sykeste pasientene etter alle diagnosekriterier. Vi mener det er viktig at deres innsikter om hva som gjorde syk og hva som gjorde frisk kommer frem.

Vi håper også at våre historier kan inspirere og bidra til forskning som leder til bedre hjelp. Recovery Norge støtter forskning som kan belyse for eksempel ME/CFS, og vi støtter spesielt forskning og forskere som tar utgangspunkt i historiene til dem som er blitt friske.

Recovery Norge anerkjenner ikke det kunstige skillet mellom «psykisk» og «fysisk» i medisinen. Vi har erfart hvordan metoder som innebærer endring av tankemønstre, handling og læring, som setter pasienten i førersetet for egen helse, kan endre kroppslige prosesser og gi avgjørende fysiologisk bedring.

Historiene på denne hjemmesiden er postet for informasjon og opplysning og er ikke ment å erstatte medisinsk eller annen profesjonell rådgivning. Dersom du trenger slike råd bør du oppsøke din fastlege eller annen profesjonell aktør.